Thursday, November 8, 2012

Sahabat.

Sahabat yang celaka itu sentiasa melalaikan kita, tetapi seteru yang celaka sentiasa mengingatkan kita.

No comments:

Post a Comment